IR Domain SSL
2,178,000ریال سالانه
متناسب برای سایتهای کوچک و متوسط.
تک دامنه.
زمان صدور 1 الی 7 روز کاری
گارانتی ارایه شده از جانب شرکت 10000 دلار.
قدرت رمزگذاری 128/256bit.
امکان استفاده از تولبار سبز وجود ندارد.
SSL معمولی
990,000ریال سالانه
متناسب برای سایتهای کوچک و متوسط.
تک دامنه.
زمان صدور 2-3ذقیقه.
گارانتی ارایه شده از جانب شرکت 10000 دلار.
قدرت رمزگذاری 128/256bit.
امکان استفاده از تولبار سبز وجود ندارد.
گواهینامه امنیتی SSL - SSL برای چند دامنه
5,500,000ریال سالانه
متناسب برای سایتهای کوچک و متوسط.
چند دامنه دامنه.(3 دامنه)
به ازای هر دامنه بیشتر 55500 تومان
(نهایتا تا 210 دامنه)
زمان صدور 2-3ذقیقه.
گارانتی ارایه شده از جانب شرکت 10000 دلار.
قدرت رمزگذاری 128/256bit.
امکان استفاده از تولبار سبز وجود ندارد.
گواهینامه امنیتی SSL - SSL واید کارت
8,140,000ریال سالانه
متناسب برای سایتهای کوچک و متوسط.
دامنه و ساب دامنه ها
زمان صدور 2-3ذقیقه.
گارانتی ارایه شده از جانب شرکت 10000 دلار.
قدرت رمزگذاری 128/256bit.
امکان استفاده از تولبار سبز وجود ندارد.
گواهینامه امنیتی SSL - SSL ویژه
11,220,000ریال سالانه
متناسب برای سایتهای بزرگ و تجارت الکترونیک.
دامنه و ساب دامنه ها
زمان صدور 1-7روز.
گارانتی ارایه شده از جانب شرکت 1750000 دلار.
قدرت رمزگذاری 128/256bit.
امکان استفاده از تولبار سبز وجود دارد.