مقالات

 سیاست عودت وجه

به تمامی شرط ها سرویس های آلمان و آمریکا + فرانسه نیز اضافه می شودسرویس های هاست ۱ بازگشت وجه...

 قوانین تکمیلی هاست فایو

همچنین سایتهایی که بیش از حد مجاز از منابع سیستم (Resource) مانند CPU ،Ram و یا شبکه استفاده می...

 قوانین کلی هاست فایو

تمامی کاربران و نمایندگان موظف به رعایت شرایط و قوانین وضع شده توسط هاست فایو می باشند و در صورت...